פרסומת

לדף הבית

בני נח לא נצטוו על השיתוף. אבל אתם יהודים, אז שתפו בכל הכוח!

פרק "ארבעה שהידים" מאת מחבר לא ידועמתני' ר' עבדאללה אומר ארבעה שהידים הם שהיד הורג ונהרג שהיד הורג ואינו נהרג שהיד אינו הורג ונהרג שהיד אינו הורג ואינו נהרג גדול שבכולם הורג ונהרג פחות שבכולם שאינו הורג ואינו נהרג: גמ' תני תנא קמי דר' חסן איזהו שהיד ההורג ונהרג הווי אומר זהו כגון יחיא עייש וכיוצא בו א"ל פוק תני לעזה יחיא עייש אינה משנה דחסולי הוא דאתחסיל ואנן הורג ונהרג בשעת מעשה בעינן אמר ר' מחמוד מרגלא בפומיה דר' סלים משמת עייש רבו פלאפונים הוי בה ר' יאסר רבו פלאפונים ס"ד אלא אימא הכי משמת עייש רבו מטעני פלאפונים ואזיל ר' סלים לטעמיה דדריש מידה כנגד מידה: שהיד הורג ואינו נהרג : נפק ר' עזמי דרש כל שהיד שהרג ולא נהרג יצא גדול מתיב אבו הונוד גדול שבכולם הורג ונהרג אמר ר' הישאם ל"ק מתניתין בחמאס ור' עזמי בתנזים ואיבעית אימא גדול שבכולם הורג ונהרג למעוטי שהיד שלא נהרג ונתפס בידי הציונים ור' עזמי בנמלט לעיר מקלט איירי דתנו רבנן (א) ששה ערי מקלט הן עזה ג'נין טולכרם יריחו שכם וחברון אחרים אומרים אף אום אל פאחם מאן אחרים אמר ר' ג'יבריל ר' איסמעיל היא דתניא ר' איסמעיל אומר הרי אני כבן שלושים שנה ולא זכיתי שתשווה אום אל פאחם לשכם עד אנתיפאדת אל אקצה איבעיא להו ר' עזמי בנמלט לעיר מקלט ונתפס בידי השב"כ הפלסטיני נמי קאמר או דילמא בנמלט גרידא אבל בנתפס לא קמיירי פליגי בה ר' חוסיין ור' טורען חד אמר בנמלט דווקא וחד אמר אף בנתפס תסתיים דר' טורען הוא דאמר אף בנתפס דזימנא חדא איקלע ר' טורען לכלא רמאללה ויתיב ודרש קמי דכולי אסירי אשריכם שנתפסתם על דברי קוראן וממילא בעוד יומיים ניפגש על כוס קפה בבית שלי אחרי שתצאו בדלת המסתובבת תסתיים: שהיד שאינו הורג ונהרג : בעא מיניה ר' ג'מאל מאבו חומוס שהיד שלא הרג ונהרג מהו לחיי העוה"ב א"ל והלוא משנה ערוכה היא פחות שבכולם שאינו הורג ואינו נהרג מכלל דשנהרג ולא הרג אית ליה עוה"ב דאי לאו הכי מאי מעליותיה א"ל ההיא אינה ראיה דילמא לעניין פיצויים קתני: שאינו הורג ואינו נהרג : וכי מאחר דלא הרג ולא נהרג מאי שהידותא איכא הכא אמר ר' נידאל כאן דרש אבו קישאק גדולה מחשבת ג'יהאד שמצטרפת למעשה ורמינהו היה ר' (ב) עוואד אומר כל שלא הרג ולא נהרג רתוי לו שלא בא לעולם כלל אמר ר' מוחמד דחלאן בפוצע שנינו וכן אמר ר' סמיר בפוצע שנינו: ההוא גברא דאתא לקמיה דאבו עמאר בעא מיניה אימתי קאתי הסלאם א"ל לכשישחו היהוד בים כדכתיב ושמתי את זרעך בחול הים א"ל עד מתי אתה מעוות עלינו את הכתובים שקל ספסירא וקטליה: 


רש"י: 
מתני' ד' שהידים. מילת שהיד לא שמעתי פירושה מרבותי ונ"ל דה"א וחי"ת מתחלפות ושהיד לשון שחיד ע"ש שמשוחדים בגן עדן ובפיצויים למשפחה לכל החיים: שאינו הורג ואינו נהרג. בגמ' פריך אמאי קרי ליה שהיד: גמ' פוק תני לעזה. כמו לברא: דחסולי הוא דאתחסיל. כדאיתא בפ' יציאות השב"כ והכי משמע לקמן דחסלוהו ע"י קופסא קטנה כמין שפופרת של נאד המשמיעה צפצופים ואנשים מלהגים בה ונראים כמשתגעים סלול"ר בלעז: ר' יאסר. לאו היינו יאסר עראפת דעראפת לא הויא קרי ליה גמ' רבי אלא רבינו או הראיס: רבו פלאפונים ס"ד. והלוא נחסר אחד: דדריש מידה כנגד מידה. במסכת מידות: מתניתין בחמאס. דהם מבטיחין את המתאבדין בפיצויים לחמולה לכל החיים כדפרישית לעיל וקרן הפנסיה עומדת לעוה"ב: ור' עזמי בתנזים. אלו היורים בקלצ' בלילות ואינם ממהרין להתאבד דמשכורתן מובטחת ממילא מהרשות ומרואן ברגותי בראשם ונקרא ברגותי ע"ש שעתיד צה"ל להבריג אותו לאדמה: ונתפס בידי הציונים. דהוא מזומן לחיי צער אצל השב"כ ולטלטולים כדתנן מוליך ומביא מעלה ומוריד: שתשווה אום אל פאחם לשכם. לענין שאין הציונים מעיזין ליכנס שם מפני הסכנה וברייתא דערי מקלט לאחר אנתיפאדת אל אקצה מיתניא: פלוגתא דר' חוסיין ור' טורען פשוטה היא: על כוס קפה. קפה רג'ואן כמובן (ללא גרגרים צפים): בדלת המסתובבת. כדכתיב הדלת תסוב על צירה ובמס' בבא סבבא פליגי בה איכא למ"ד סיבובה שלש מאות ששים וכל אסיר הנכנס מיד יוצא ואיכא למ"ד מאה ושמונים סיבובה ואסיר מצד זה ואסיר מצד זה וכהרף עין זה נכנס וזה יוצא והכא משמע דבכלא רמאללה ודאי מאה ושמונים דהא הוו אסירי התם: לחיי העולם הבא. במסכת גן עדן פירשו רבותינו אגרא דכל שהיד ושהיד: דילמא לעניין פיצויים קתני. דדווקא בנהרג איכא פיצויים מאיראן ובהאי הוא דעדיפא משאינו הורג ואינו נהרג: מאי שהידותא איכא. ואמאי קא קריא ליה מתניתין שהיד: מוחמד דחלאן. יש לי לפרש פירושים הרבה על שמו ואיני מפרש מחשש לחיי: בפוצע שנינו. מתניתין ואילו ברייתא דר' עוואד בשאפילו לא פצע: ההוא גברא. אליהו הנביא הוה והאי עובדא אין מגלין אלא לגדולים שבכל דור: אבו עמאר. הוא ערפאת כדאמרינן בפ' עגלה ערופה אבו עמאר שמו ולמה נקרא שמו יאסר עראפת שהיה ראוי לו שיערף ראשו או לפחות שיאסר ושמעתי שכל גופו מזדעזע מפחד פרקינסו"ן בלעז: מעוות את הכתובים. דכחול כתיב בכ"ף: 

תוספות:
ד' שהידים הם. איכא דוכתי דקתני הם כדלקמן בסוגיין שש ערי מקלט הן ואיכא דוכתי דלא קתני כגון שמונה ראשי שנים יום אש"פ יום החמאס יום הפת"ח יום הג'יהאד יום האדמה יום הנאכבה יום הזעם ועיד אל פיטר ואומר רבינו ואליד דאין לדקדק בזה אבל רבינו נג'ואן מדקדק דהתם לא קתני הם משום דתנא ושייר יום הרמדאן (ג): ר' עזמי. נראה דהוא עזמי בשארה ושמעתי שנקרא עזמי ע"ש עזות מצחו שרץ לראשות הממשלה ובשארה נוטריקון בושה רעה ויתירה שהביא לכנסת וי"א עזמי ע"ש שחבר בעז אדין אל קסאם ובשארה ע"ש שמקורב לבשאר אסאד ומעריצו: בידי הציונים. כאן היה משתומם רבינו חוסני וכי נתפס בידי הציונים מאי הוי והא בימי פרס (ד) וברק נעשו כל בתי כלא ובתי מעצר הציונים כמצולה שאין בה דגים ולא עוד אלא דזכו המשתחררים לכבוד כפול ומכופל וקיבלו ג'ובים בביטחון המסכל ולא נצרכו להיחבא עוד משא"כ בנמלט לעיר מקלט דר' עזמי וקושיא שאין אחריה תשובה היא: 

אין תגובות:

פרסום תגובה

כאן ניתן לכתוב הסכמות, קושיות, חידושי תורה על הדפים או סתם תגובות והערות...