פרסומת

לדף הבית

בני נח לא נצטוו על השיתוף. אבל אתם יהודים, אז שתפו בכל הכוח!

מעריב לפורים מתוך מחזור ויטרי (עמ' 583), שנת 1208


מחזור ויטרי הוא ספר הלכה ומחזור תפילות, המיוחס לרבנו שמחה בן שמואל מוויטרי, שהיה תלמידו של רש"י. המחזור שכתיבתו הושלמה בשנת 1208 נחשב לאחד המקורות החשובים ביותר בתולדות ספרות התפילות.

בעמ' 583 מופיע שם הנוסח הבא של  תפילת מעריב לפורים, ממעמד ר' מנחם בר' אהרן:הפיוט כתוב במבנה של "מערבית", פיוט שנועד לשילוב וליווי תפילת ערבית, בין ברכות קריאת שמע. הוא כולל קטע קצר לפני חתימת כל אחת מן הברכות, ובמרכז את גוף הטקסט המרכזי שנועד להיאמר בברכת "אמת ואמונה" לאחר המילים "משה ובני ישראל לך ענו שירה".
הפיוט "ליל שיכורים" הוא פארודיה על "מערבית" מפורסמת שהייתה נהוגה באשכנז בתפילת ערבית של ליל הסדר בשם "ליל שימורים אותו חצה אל". פתיחת "ליל שיכורים" מחקה את הקטע השני של מערבית זו הפותח ב"ליל שימורים הוא זה הלילה", וגוף הטקסט המרכזי מחקה אף הוא את גוף הטקסט של "ליל שימורים".
הפיוט הפורימי אינו כולל תוספת לברכה האחרונה בתפילת ערבית, "השכיבנו"; נקודה זו הייתה מושא ללעגו של אחד משוללי הפיוט שראו בו מעשה ליצנות חסר טעם, הוא כתב על כך בחרוז: "ועל ברכת השכיבנו / אין לפנינו / אולי היין העלה מנחיריו עשן / וכבר שכב ויישן".

הפיוט בנוי על ציטוטים מן המקורות ודברי הלכה, למרות זאת יש שראו ברוחו הכללית קלות ראש וליצנות היתולית, ואף שאינה נקייה מניבול פה.

להלן הנוסח המלא:
ברוך אתה ה' אמ"ה אשר בדברו מעריב ערבים... 

א-ל חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד.


ליל שכורים הוא זה הלילה

לשמוח ביין הטוב ולגילה 
פורים על שם הפור נקרא בגילה

ברוך אתה ה' המעריב ערבים.
אהבת עולם בית ישראל...

ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים.


בליל הזה ישכרו כל יצורים

להזכר חוק אשר נקבע בפורים 
ארור האיש אשר ידו ירים
לשתות מים המאררים

ברוך אתה ה' אוהב עמו ישראל.
ואמונה כל זאת...

משה ובני ישראל לך ענו שירה

פורים ביין פותחים בברוך על שלחן אשר ערוך בליל חג פורים
פורים ישורר שיר נועם עלי יין בקהל עם בליל חג פורים
פורים ימלא כוסות כדת מה לעשות בליל חג פורים
פורים ישתו יין כל רואהו עד לא יכיר איש את רעהו בליל חג פורים
פורים לא יקח נשך ומרבית אשר ישתה יין מחבית בליל חג פורים
פורים אשרי איש אשר יפן לברך על הגפן בליל חג פורים
פורים ישכרו ביין לבן וירצה כמנחה וכקרבן בליל חג פורים
פורים אכלו ושתו רעים זמרו ליין הטוב כי נעים בליל חג פורים
פורים שחטו אווזין ותרנגולים כי בזאת אתם נגאלים בליל חג פורים
פורים זכרו תורת ראשונים מעשה אבות יעשו בנים בליל חג פורים
פורים שמעו בני איתנים מהרו ואכלו משמנים בליל חג פורים
פורים ישתה יין טוב אשר ירוה כגן רטוב בליל חג פורים
פורים אשר לא זקן ישתה מן הקנקן בליל חג פורים
פורים יזכור יין בריתו כאשר היתה באמנה אתו בליל חג פורים
פורים יקריבהו אל חכו לרחבו ולארכו בליל חג פורים
פורים בישראל לפנים יקר הוא מפנינים בליל חג פורים
פורים כוס יין בידו יעמיד ויערוך על פיו תמיד בליל חג פורים
פורים ישתה יין ישן ארור האיש אשר יישן בליל חג פורים
פורים יין תמיד ירוקן לפני נער וזקן בליל חג פורים
פורים ישלח לרעהו מנות ולאביונים מתנות בליל חג פורים
פורים אכלו רעים ושתו איש באהלו ושלהו מנות לאין נכון לו בליל חג פורים
פורים אוהב שמחה אוהב יין יעשיר וכל כלי זמר וכלי שיר בליל חג פורים
פורים אל תשתה יין רע עין קודם תשבור צמאך אל העין בליל חג פורים
פורים במה יזכה איש את זכותו שבע ילין בל יפקד עונו בליל חג פורים
פורים גילה רינה חדוה ודצה הקבצו לשתות ועוצו עצה בליל חג פורים
פורים דאגה בלב איש ישיחנה מאכל טוב ומשתה ישמחנה בליל חג פורים
פורים דלה תדלה יין מחביות בלילה ההוא תהלות דומיות בליל חג פורים
פורים היין בפיך תמיד שגור וספל אדירים יהיה סגור בליל חג פורים
פורים חכלילי עינים מיין ואויבינו יהיו כאין בליל חג פורים
פורים טוב אשר תאחז בכוס מלא מכתם אופיר לא תסולה בליל חג פורים
פורים יין מלכות ישתו ויסלסלו בחורים שכורים יחדו יצלצלו בליל חג פורים
פורים כל אשר ימרה פיו מלאכל ימצאוהו רעות והיה לאכול בליל חג פורים
פורים לץ הומה ממים ומשכר והשותה מהם לא ירבה שכר בליל חג פורים
פורים משתה שלך יהיה להפקר ושותים הרבה לאין חקר בליל חג פורים
פורים נתן תתן מתנות לעניים מרודים ולא לשפחות ולא לעבדים בליל חג פורים
פורים שכל אדם מאריך בסעודתו ומן השמים ימלאו שאלתו בליל חג פורים
פורים שותה כדת וכהלכה זכר צדיק לברכה בליל חג פורים
פורים שומר מצוה שותה תאות נפשו שמש וירח נברא לשמשו בליל חג פורים
פורים שבקיה לרויה דמנפשיה נפיל לא יקום כי יפול כמו פיל בליל חג פורים
פורים תרא יין כי יתאדם כי זה כל האדם בליל חג פורים


פורים אשר הוקם לשמוח פני אישים

יבוא ויגל פני אנשים ונשים 
ארור האיש שיאכל עדשים
בלילי פורים ובמועדים ובחדשים


בגילה ברנה -

בשמחה רבה ואמרו כולם מי כמוך...
ונאמר כי פדה ה' את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו


ארור האיש אשר יאכל פולים כתושים

מפי המלך וההגמון והראשים 
כל בית ישראל יעלו עליו חמושים
לגרשו מתוך קהל קדושים

ברוך אתה ה' גאל ישראל. השכיבנו

אין תגובות:

פרסום תגובה

כאן ניתן לכתוב הסכמות, קושיות, חידושי תורה על הדפים או סתם תגובות והערות...