פרסומת

לדף הבית

בני נח לא נצטוו על השיתוף. אבל אתם יהודים, אז שתפו בכל הכוח!

מסכת פרוהיבישן מאת גרשון קיש, ניו יורק 1929

מסכת זאת היא לטעמי אחת המוצלחות והמשעשעות שבכל הדורות. גם בשל כשרונו של המחבר וגם בשל הנושא שלה - "תקופת היובש" או ה"פרוהיבישן"  - האיסור הגורף על צריכת אלכוהול שנוסה בארצות הברית בשנות ה20. גזירה זו שלא יכל הציבור לעמוד בה גררה נסיונות מגוונים, משעשעים ברובם (אף כי חלקם גם טרגיים), מצד חובבי האלכוהול לעקוף את האיסור ולעבור עליו.

 רשימת הפרקים של המסכת:
פרק א: הכל שותין
פרק ב: מוכרין יין
פרק ג: מותר במקח וממכר
פרק ד: אין בין ארצות הברית
פרק ה: חייב אדם

את המסכת במלואה ניתן להוריד כאן:
והנה דוגמא נוספת לקטע משעשע מהמסכת בעקבות אחד מסיפוריו הידועים של האמורא רבה בר בר חנה. הנה הסיפור המקורי:

בבא בתרא דף עג:

ואמר רבה בר בר חנה:
זימנא חדא הוה קא אזלינן במדברא
וחזינן הנהו אווזי
דשמטי גדפייהו משמנייהו
וקא נגדי נחלי דמשחא מתותייהו.
אמינא להו:
אית לן[1] בגוייכו חלקא לעלמא דאתי[2]?
חדא דלי[3] גדפא
וחדא דלי אטמא.
כי אתאי לקמיה דרבי אלעזר[4]
אמר לי:
עתידין ישראל ליתן עליהן את הדין[5].

תרגום

ואמר רבה בר בר חנה:
פעם אחת הלכנו במדבר,
וראינו אותם אווזים
שהיו נוצותיהן נופלות מרוב שומנן
ומתחתן היו זורמים נחלים של שמן.
אמרתי [שאלתי] להן:
האם יש לי בכן חלק שאזכה לקבל אותו בעולם הבא?
אחת הגביההּ לי כנף,
ואחת הגביההּ לי ירך [לרמוז לי זה יהיה חלקך לעתיד לבוא]
כשבאתי לפני רבי אלעזר [וסיפרתי לו מה שראיתי]
אמר לי:
עתידין ישראל ליתן עליהן את הדין.

והנה הפארודיה:


כאן מובא חלק ממאמר באנגלית על מסכת זאת מאת ד"ר הנרי אברמסון

Tractate “Prohibition”
Dr. Henry Abramson
“Reverend” Gershon Kiss of Brooklyn captured the spirit of Purim brilliantly in his 1929 parody of the Talmud, “Tractate Prohibition,” which pokes fun at both Rabbinic dialectic and American society. Written in a combination of Hebrew, Aramaic and the occasional Anglicism (“do not read for the Jews there was light and joy va-yikar, rather there was light and joy and liquor”) and formatted like a traditional Talmudic tractate with a “gemara” framed by a Rashi-like commentary, this little-known work makes for excellent reading and even study as part of the holiday festivities.
“Prohibition” refers of course to the bizarre social experiment of the 18th Amendment to the U.S. Constitution. Passed in 1919, it effectively banned the sale and distribution of alcohol, spawning a massive black market industry catering to the proclivities of large numbers of Americans who chose to flout the law of the land until the amendment was undone by the 21st Amendment (1933). Religious groups were allowed wine for ritual consumption, and Jews had an advantage over Catholics in that the latter only drank sacramental wine in Church, whereas Jews were free to do so at home.
אין תגובות:

פרסום תגובה

כאן ניתן לכתוב הסכמות, קושיות, חידושי תורה על הדפים או סתם תגובות והערות...