פרסומת

לדף הבית

בני נח לא נצטוו על השיתוף. אבל אתם יהודים, אז שתפו בכל הכוח!

ארבעה אוחזין במרכז - מסכת בחירות 2013 - דף 1
להמשך

לטובת קוראינו שאינם בקיאים בכתב רש"י, הנה הטקסט בפונט רגיל:

ארבעה
אאוחזין במרכז - זה אומר כולו שלי, וזה אומר כולו שלי, וזאת אומרת כולו שלי, וזאת אומרת - היי, זאת שלי. ואלו הם - יאיר, שאול, ציפי ושלי. גמ' וכי שלי וציפי במרכז היו? והא תנו רבנן - "(א)'ספרדים שמו שלושה ראשים' אלו ש"ס, עם-שלם וכח-להשפיע. 'שמאלנים שמו שלוש ראשות' אלו  שלי, ציפי וזהבה"? אלא באמת שמאלניות היו והעמידו פני מרכז: אמר ר' פוליטיקי - ב"דבר זה מסורת בידינו מאנשי הכנסת כל מקום שנאמר פז אינו אלא לשון נפילה וסימנך מפלגת פז, פרשת הרפז ושאול מופז. ועל אלו נאמר ג'הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן האולם'". מפלגת פז – שר' אמנון היצחקי חישב לקבל מספר דו-ספרתי ולבסוף אפילו אחד לא קיבל. פרשת הרפז – שביקש גבי אשכנזי להיות בממשלה ומצא עצמו בחקירה. שאול מופז - שחיפש את המלוכה ומצא אתונות, הוא שאול הפרסי שהיה רודף את ביבי עד שנגלה אליו הכסא ונעשה חסידו, שתחילה היה אומר "ביבי יסבך אותנו" ולבסוף אמר "ביבי ימנה אותנו". אמר ר' סילבן שלום - ד"אם יהיו כל הימים דיו, וקני הסוף קולמוסים, ושמים יריעות, וכל בני אדם לבלרין - אין מספיקים לכתוב כל אלפי אלפים ורבוא רבבות זיגזגים ופליק-פלאקים שעשה מופז". ורמינהו "שעשה ברק"? באמת אמרו אף ברק עשה כן, ועוד רבים כמותו, אבל מופז עלה על כולנה: ועוד אמר ר' פוליטיקי - "כל מקום שנאמר עם אינו אלא לשון נפילה. וסימנך עם שלם, עמיר פרץ ועמרם מצנע": ועוד אמר ר' פוליטיקי - "כל מקום שנאמר רץ אינו אלא לשון שמאל. וסימנך ארץ חדשה, מפלגת מרצ ועמיר פרץ". מאי ארץ חדשה? אלדד ומידד, כדכתיב - (ב)"וירץ הנער ויגד לביבי - אלדד ומידד מתנבאים באינטרנט" הומה נבואה נתנבאו? אמרו - נחשוף את כל האמת וביבי מכניס את הדולרים לגרביים. ביקש ביבי לתובעם משום דיבה. (ג)"ויאמרו לו יועציו - אדוני ביבי התעלם" - התעלם מהם והם כלים מאליהם: אמר אלי ישי - אם יסתננו הסודנים לכאן אושיב אותם במחנה מאסר, פעם אחת נכנס תלמיד לפניו ואמר לו - אלדד ומידד מתנבאים בשכונת התקווה! נתכרכמו פניו של ישי: תנו רבנן - "'ספרדים שמו שלושה ראשים ושמאלנים שמו שלוש ראשות'. בשעה שנסגר הארי בכלוב אמר אלי ישי ואם יעלה רב אריה לכאן אושיב אותו למעלה ממני, פעם אחת נכנס תלמיד לפניו ואמר לו - רב אריה בחוץ! ואיכא דאמרי - ארי עלה ממעשיהו! נתכרכמו פניו של ישי. אמר - ז'בתחלה כל האומר עלה לה אני כופתו ונותנו לפני הארי עתה כל האומר לי לירד ממנה אני מטיל עליו קומקום של חמין'. חבאותה שעה ישבו רב דרעי, רב ישי ורב אטיאס והיו עוסקים בהלכות פוליטיקה ונברא להם עגל משולש ואכלו אותה. זהו שכתוב:

רש"י:
היי זאת שלי. שאף היא ביקשה להעמיד פני מפלגת מרכז עד שחזרה בה, והיתה מתקשרת לכל טלפון וטלפון ואומרת היי זאת שלי: גמ'. שלוש ראשות. וייבער"ס בלע"ז: כל מקום שנאמר פז אינו אלא לשון נפילה. ורמז לדבר גימטריה של "פז" בין "הכסא" ל"פח": מן האולם. אולם הכנסת: ורמינהו "שעשה ברק".ברייתא היא בפרק "מאימתי יורין בגילה": אבל מופז עלה על כולנה. שפעמיים חזר בו בו ביום, כדתניא בפרק "מאימתי יורין קסאמים" - ט"ראינוהו שחרית מתמודד על ראשות הליכוד וערבית בקדימה" וכן "ראינוהו שחרית מצביע אי אמון וערבית בקואליציה": עם שלם, עמיר פרץ ועמרם מצנע. עם שלם - שפרש הרב אמסלם מש"ס ולא נבחר. עמיר פרץ - שהיה שר הבטחון וסופו שהפסיד בפריימריז. עמרם מצנע - שהפסיד בבחירות ופרש: אלדד ומידד. הם אלדד יניב ורני בלייר: ביבי מכניס דולרים לגרביים. וכן נתנבאו על נוני ונוחי ושלדון ושלאף ואיווט ועיני ושאר פוליטיקאין וטייקונין, וכדי בזיון וקצף. ובאמת איני יודע אם נביאי אמת הם או נביאי שקר: אלדד ומידד. אריה אלדד ובן ארי, ומתוך שהזכיר אלדד ומידד דשמאל מזכיר אף של ימין: נתכרכמו פניו של ישי. לפי שביקש לעשות מן המסתננים הון פוליטי לעצמו: עלה לה. לשררה: עגל משולש. עגל בעל שלוש ראשים: ואכלו אותה. שסברו לקבל ט"ו מנדטים לפחות בעזרת אשם (הוא זכאי) ולא עלתה בידם, והם שלושה שאכלו אותה כאחד, וחייבים לברך על הרעה:


תוספות:
כל מקום שנאמר פז. ויש אומרים אף דודו טופז שהיה הראשון בבידור וסופו שסיים חייו בבידוד: עמיר פרץ. פירש"י עמיר פרץ שהיה שר הבטחון. וזה הוא ששנינו – ימשקפת היתה לו לרבן עמיר פרץ שהיה מביט וצופה בה אלפים אמה אף שעדשותיה מכוסות: מכניס דולרים לגרביים. וא"ת מה אכפת לי אם שם כספו בכיסו או בפוזמקו? וי"ל דסברו דאולי כשר הוא אבל מסריח. וביבי אמאי לא חייש משום נותן ריח רע בכספים? וי"ל דסבירא ליה הכסף אין לו ריח א"נ דאודורנט היה לו בגרביו: הסודנים. שבאותן הימים מלאה הארץ מסתננים אפריקאים משבע ועשרים ומאה מדינה מסודן ועד כוש והיו ממררים את חייהם של תושבי שכונות דרום תל-אביב ונוטלים את פרנסתם, ושאר הסוגיה תמצא במסכת עבודה-זרה: אלדד ומידד. פירש"י אריה אלדד ובן ארי. היינו מיכאל בן ארי ולא מוש בן ארי, דהא מוש בן ארי בעל ראסטות היה ומיחזי כאפריקאי. ולא בשכונת התקווה בלבד התנבא בן-ארי, אלא אף בבריכת גורדון שהביא סודנים וברחו הצפונים:

אין תגובות:

פרסום תגובה

כאן ניתן לכתוב הסכמות, קושיות, חידושי תורה על הדפים או סתם תגובות והערות...