פרסומת

לדף הבית

בני נח לא נצטוו על השיתוף. אבל אתם יהודים, אז שתפו בכל הכוח!

מאימתי יורין קסאמים - מסכת בחירות 2006 - דף 1


מאימתי יורין קסאמים על ירושלים המערבית? משעה שהפלשתינים נכנסים לשלוט בשכונות קצה בירושלים הערבית. דברי רב ביבי. ואהוד אולמרט שותק. מאימתי יורין קסאמים וטילי כתף על מטוסים בנתב"ג? משעה שהפלשתינים נכנסין לשלוט בבודרוס ורנטיס. דברי רב ביבי. ושאול מופז שותק.
מאי שכונות קצה? כגון אל-עזריה, אבו-דיס, עיסאויה וצור-באחר, דאמר אולמרט דיש לישראל להתנתק מהן, ואף בדרך חד-צדדית, ולמוסרן לשלטון פלשתין. ואף את בית-אכסא ונבי-סמואל הוציא חוץ לגדר. והלא הכפר בית-אכסא סמוך ונראה לכביש בגין ולכביש מספר אחת, וכמטחווי ירי צלף משכונת רמות ומבשרת ציון, וכן עיסאויה להר הצופים ולגבעה הצרפתית, וכן צור-באחר לתלפיות ולהר-חומה, וכן אבו-דיס למעלה אדומים. וכל אלו השכונות הערביות כמטחווי קסאם מכל אתר ואתר בירושלים. וזהו שכתוב: "ציון כשדרות תדמה וירושלים עיר ספר תהיה".
ושאול מופז שותק. חכמי הליכוד אומרים: למה נקרא שמו שאול? לפי שהשאיל עצמו למרבה במחיר, שראינוהו שחרית - מתמודד על ראשות הליכוד, וערבית - בקדימה, והיאך מתמודדים על ראשות מפלגה ולמחר מצטרפים ליריביה?

מאימתי יורין. רצונו לומר דאם ייסוג צה"ל ממקומות אלו, אזי יכולים יהיו הפלשתינים לירות משם באין מפריע, כשם שירו שנה וחצי על שכונת גילה עד שנכנס צה"ל לבית לחם, וכשם שיורין כיום הזה כבר שנים מספר על שדרות ואשקלון. ואנן סהדי שכל אמצעים טכנולוגיים וסיכולים ממוקדים והפגזת שטחים ריקים אינם מרתיעים, ולא יהיה הדבר מסור אלא לשרירות לבם של החמאס הג'יהאד האיסלמי והפתח.
שכונות קצה. בגמרא מפרש.
דברי רב ביבי. ועל אנשי השרון היה אומר יהי רצון שלא יעשו בתיהם קבריהם מחמת הקסאמים שמטול-כרם וקלקיליה.
ואהוד אולמרט שותק. משום דלא היה לו מה להשיב על כך, דהא הוא עצמו מבקש להתנתק חד-צדדית משכונות אלו כדמפרש בגמרא לקמן. ועוד שכך יעצו לו חרטומיו ראובן אדלר ואייל ארד לשתוק ולחמוק מכל עימות ושאלה קשה שמא יפתח את פיו הגדול וכדי בזיון וקצף.
בודרוס. כפר ערבי סמוך סמוך לקו הירוק והוא כמטחווי רקטה מנתב"ג, והותירה אותו ממשלת קדימה חוץ לגדר, וחוששים אנו שדעתם למוסרו לפלשתינים, שהיו אנשי קדימה אומרים כי הגדר תהיה לגבול ישראל.
ושאול מופז שותק. משום דלא היה לו מה להשיב על כך, דהלא אף ירי הקסאמים מעזה אינו יכול למנוע.

ואהוד אולמרט שותק. פירש הקונטרס משום דלא היה לו מה להשיב על כך. ואם תאמר והלא אנשי קדימה אומרים כי אם יעזו הפלשתינים לירות על ישראל אחר ההתנתקויות הבאות יוכו מכת הרג ואובדן שלא היתה כמוה. ויש לומר שאין אלו אלא דברי רהב ואיומי סרק, ואף שמדברים גבוהה גבוהה אפילו להפסיק החשמל בעזה אינם יכולים, וכן לעולם לא יניחו בג"צ ואומות העולם לישראל להגיב אלא באופן מידתי ומוגבל, ואנו עדים שאין די בכך כדי להרתיע. ועוד שכך הבטיחו ממשלות ישראל לעשות אף באוסלו, ובהתנתקות מעזה ולא עשו כלום, ומוטב היה להם שישתקו ולא ישימו שם ישראל ללעג וקלס בינות הערבים. ואם תאמר וכי תעלה על דעתך שממשלת ישראל תניח לירות קסאמים על ירושלים? ויש להשיב - והלא הניחו בעבר לירות על גילה, ועדיין מניחין לירות על שדרות ואשקלון.
דאמר אולמרט דיש לישראל להתנתק מהן. כבר באלפיים ושלוש אמר כן בפירוש בידיעות. וכן אומרים בגלוי אף הימניים באנשי קדימה כגון עתניאל שנלר. ואם תאמר והלא כעת הוא מבטיח לשמור על ירושלים מאוחדת ואף על מעלה אדומים ועוטף ירושלים? ויש לומר שקושיה של הבל היא זו דכולי עלמא ידעי שאין הפוליטיקאים נאמנים על דבריהן. ועוד שאולמרט מבית מדרשה של קדימה הוא שמורגלים היו להפר הבטחותיהם לבוחר, כגון הא דאמר שרון: "דין נצרים כדין תל-אביב", ו"לא תהיה נסיגה חד-צדדית". ועוד ילפינן אהוד-אהוד לגזרה שווה: מה אהוד ברק אמר שלא יחלק את ירושלים ובקמפ-דיוויד חזר בו וביקש לחלק אף את העיר העתיקה, אף אהוד אולמרט חשוד על כך.

אתרוג הבא מן האי היווני פסול, ואמנון בן אברהם מכשיר. לקה במוחו וניטלה דעתו פסול, וחכמי קדימה מכשירים.
ואמנון בן אברהם מכשיר. ורמינהו: אמנון בן אברהם אומר אתרוג הבא מן האי היווני פסול?! לא קשיא, התם קודם שהודיע על התנתקות, הכא אחר שהודיע. וכן שנינו: איזו היא אהבה שתלויה בדבר? זו אהבת אמנון לשרון. אמרה שלי יחימוביץ: שני אתרוגים הם - אתרוג גדול זה שרון, אתרוג קטן זה אולמרט. ועוד אמרה שלי: אלו הן הפסולים – המשחק בקוביא – זה שר משרי קדימה. והלווה בלא ריבית – זה אהוד אולמרט, ומפריחי ג'ובים – אלו עמרי שרון וצחי הנגבי. ועוד אמרה שלי: אולמרט מכבד עשירים היה, ומתוך שהיה מכבדן ומסייען נעשה עשיר בעצמו. אמר גדעון סער: אל תתיירא לא מן המורשעים ולא מן הצדיקים אלא מן הצבועים, שעושים מעשה עמרי ומבקשים שכר כלינדנשטראס.

אין תגובות:

פרסום תגובה

כאן ניתן לכתוב הסכמות, קושיות, חידושי תורה על הדפים או סתם תגובות והערות...