פרסומת

לדף הבית

בני נח לא נצטוו על השיתוף. אבל אתם יהודים, אז שתפו בכל הכוח!

מסכת דייטים - דף ראשון מתוך 5

ניתן לרכוש קובץ PDF של כל המסכת (5 עמודים) באיכות הדפסה תמורת 9 ש"ח. יש להקליק על 'קנה עכשיו'. בסיום הרכישה הקלק על הכפתור "חזור אל בעל העסק" ותועבר לדף שממנו תוכל להוריד את קובץ הPDF.
בכל מקרה של בעיה בהורדת הקובץ ניתן לפנות אל בעל האתר ולקבל את הקובץ באמצעות אי-מייל
מסכת דייטים - דף 1

לטובת קוראינו שכתב רש"י אינו הפונט האהוב עליהם, החלטנו להביא כאן את תוכן הדברים בפונט ידידותי למשתמש:

מאימתי יוצאין לדייט בערבין? משעה שהרווקים מבקשים לרקוד בחתונתם. ועד חצות. ר' חולדאי דמן יפו אומר עד שיעלה עמוד השחר. אם כן למה אמרו ירושלמים עד חצות? כדי להרחיק אדם מן העבירה: גמ' מאימתי יוצאין לדייט. לא דייט שמו, אלא פגישה שמה. ולמה נקרא שמו דייט? איכא דאמרי דייט משום דיאטה, כדאמר מר - *א "בנות ישראל החמירו על עצמן שאפילו רואות ק"ג אחד מיותר במשקל - יושבות עליו בדיאטה שבעה נקיים". ואיכא דאמרי לא נקרא דייט אלא על שום שבלשון אנגלי קורין לתמר דייט, והוא לסימנא טבא שייתמו צרותינו. מאי ייתמו צרותינו? איכא דאמרי שייתמו חיפושינו בדייט זה, ואיכא דאמרי שייתם דייט זה במהרה. וכן "זכו - אחישנה, לא זכו - בעיתה". איכא דאמרי בחתונה שנו, ואיכא דאמרי בסיום הדייט שנו: משעה שהרווקים מבקשים לרקוד בחתונתם: ואיכא אינשי דלא נהגו לצאת לדייטים אף משעה זו, שהיו סוברים שתבוא האהבה מאליה ואעפ"י שאין ראיה לדבר, זכר לדבר - (א) "השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות או באיילות השדה אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ"מתני' *בבמה מתחילין ובמה אין מתחילין? אין מתחילין לא ב"זה כאב כשנפלת מגן עדן?" ולא ב"אבא שלך גנן?". חנה הבבלית אומרת מתחילין בשאלה מנומסת. *גכנגד ארבעה בנים דברה בחורה. אחד חכם, אחד ערס, אחד תם, ואחד שאינו יודע להתחיל. חכם מה הוא אומר? "מה יפו פעמייך בנעלים בת נדיב". ערס מה הוא אומר? "מה פרח כמוך עושה במקום כזה"? אף את הקהי את שיניו ואמרי לו: "מחכה שתסתלק". תם מה הוא אומר? "מה השעה"? וזה שאינו יודע להתחיל את פתחי לו בדברים: גמ' תניא - "בכמה דרכין מגיעין לידי דייט. יש שאדם פוגש אשה נאה בשוק ומתחיל עמה, אם רצה הוא והיא להפגש קובעין דייט. ויש שאדם מבקש 
רש"י:
מאימתי יוצאין לדייט בערבין. לאו דווקא בערבין, דאפשר לצאת אף בשעות היום, (ואף בשבתות כדאמרינן יציאות השבת שתיים שהן ארבע, וכן הרהורין מותרין ולשדך הבנות), אלא שדיברו חכמים בהווהועד חצות. ברישא תנא מאיזו שנה בחיי האדם, ובסיפא תנא עד איזו שעה בלילה, ות"ק סבר כמנהג ירושלים שבחצות נסגרים כל מקומות הבילוי: דמן יפו. היא תל-אביב. עד שיעלה עמוד השחר. ור' חולדאי סבר כמנהג תל-אביב שאין סוגרים מקומות הבילוי עד עלות השחר, משום דתל-אביב עיר ללא הפסקה היא: גמ' משום דיאטה. שיש שנהגו לעשות דיאטה בעונת הדייטים, וכן נהגו בנות ישראל שלא לאכול כלל בשעת הדייט עצמו כי אם לשתות בלבד: שבעה נקיים. שבעה ימים נקיים מכל דבר המשמין: שייתם דייט זה במהרה. שפעמים שהדייט על הפנים, והשיחה נתקעת, ואין אדם שואל את נפשו אלא לסיים את הדייט במהרה:  בחתונה שנו. שאם זכו מקדימים למוצאה, ואם לא זכו באה בעיתה: בסיום הדייט שנו. שאם הדייט גרוע וזכות בידם - מסתיים במהרה, ואם לא זכו - לא. ויש שנהגו לבקש מחבריהם להתקשר אליהם באמצעיתו של דייט ובפיהם בקשה דחופה כביכול כדי שתהיה בידם אמתלא למלט נפשם בשעת הצורך: שתבוא האהבה מאליה. כגון ברחוב, באוטובוס, במקום העבודה וכו': מתני' אבא שלך גנן. וגומר – כי אם לא, אז איך יצא לו פרח כזה: חנה הבבלית. היא חנה בבלי שהיתה כוהנת גדולה דנימוסין והליכות בישראל: פתחי לו בדברים. היינו משפט פתיחה, הוא דיבור המתחיל, פי"ק א"פ ליי"ן בלע"ז:
תוספות:
עד שיעלה עמוד השחר. פירש הקונטרס 'ורבי חולדאי סבר כמנהג תל-אביב שאין סוגרים מקומות הבילוי עד עלות השחר, משום דתל-אביב עיר ללא הפסקה היא'. וקשה דאם כן מאי קאמר 'אם כן למה אמרו ירושלמים עד חצות כדי להרחיק אדם מן העבירה'? ויש לומר דאין זה טעמו של ר' חולדאי, אלא טעמיה הוא דבתל-אביב אין נוהגים להרחיק אדם מן העבירה כי אם לקרבו אליה, משום דתל-אביב עיר החטאים היא. וא"ת הא שנינו בפרק 'במה האשה יוצאה' אף גבי אנשי ירושלים דאנשי שחץ היו, י"ל דהתם במעוטא דמעוטא עסקינן ובתל-אביב ברובא דרובא, ועוד מעלה היתה לאנשי ירושלים על אנשי תל-אביב כדמפרשינן לקמן גבי נקיי הדעת שבירושלים: בשאלה מנומסת. כגון: "שלום, אני פלוני אלמוני, איך קוראים לך?":  מה פרח כמוך. ויש להקשות מה הפרש איכא בין חכם וערס. ויש לתרץ דכל שאינו משנה ממטבע שטבעו אחרים לא יצא ידי חובתו. והאי דנקט תנא לשון הכתוב "מה יפו פעמייך בנעלים בת נדיב" היינו דוגמא בלבד משום דאינו שכיח שיאמרו הגברים כן ויש בו מן החידוש:

אין תגובות:

פרסום תגובה

כאן ניתן לכתוב הסכמות, קושיות, חידושי תורה על הדפים או סתם תגובות והערות...