פרסומת

לדף הבית

בני נח לא נצטוו על השיתוף. אבל אתם יהודים, אז שתפו בכל הכוח!

תשובת הגר"י רוזנברג על אודות פרק מאימתי יורין בגילה

ונשאלתי אודות פרקא מאימתי יורין דנמצא לא מכבר באינטרנעט, האם דינו ככתבי הקודש וחייב גניזה או כדין ספרים החיצוניים וראוי שלא לקרוא בו כלל ואף לשורפו. 

והנה שמעתי דהפרק הנ"ל מבית מדרשו דרבי אליעזר הגדול אבן נקייה ויקרה, דכל דבריו נופת צופים. אך אין ראייה לדבר כלל. ועוד, דלא עולה בקנה אחד עם הגמרא והתוספתא ואיתא ביה קושיות רבות. דהא תנינן בתלמוד התלאביבי: לא אהוד ברק שמו ולא אהוד ברוק שמו אלא אהוד ברח שמו. ופליגיה ביה, חד אמר ברח שהיה מבריח את שונאיו, וחד אמר על שם שברח במדבר צאלים. ועוד שנינו במכילתא: כשבא אהוד לביירות, נעשה לו נס והפכו פניו כפני אישה והיה הולך והורג בשונאיהם של ישראל עד שלא נשאר מהם שריד ופליט, ועליו אומר הכתוב "ולא הכירוהו". ומכאן משמע דאהוד צדיק היה, ואע"פ דאיכא אותה סברא דאהוד ברח, מ"מ מסתברא דהא דברח, כדי שלא יחטא, דהרי ידוע דאיכא בצבא מכשלות רבות ונהגו ת"ח לברוח משם.
ועוד קשה דהא אמרו רבותנו דאותן מאורעות חבלי משיח הם ותנינן עלה: קם ואמר רבי שלמה בן עמי בכנסת ישראל  אלו מאורעות, חבלי משיח הם ואחריהם יבוא השלום, ואף אני חזיתים מראש. וכן שנינו היה ר' שמעון ותלמידיו מהלכים בעיר והגיע קול פיצוץ והיו התלמידים בוכים ור' שמעון הפרסי צוחק. שאלו אותו תלמידיו, מפני מה את צוחק, שאל אותם ר' שמעון מפני מה אתם בוכים. אמרו לו עם ישראל מתפוצץ ולא נבכה, אמר להם: אלו קרבנות השלום ולא נצחק! 
ותנן התם: צא ולמד, משיח – שלום שמו. כמה חביב משיח על ישראל, ששלמה בן עמי דאחראי על בטחון הפנים היה, ואף על פי כן היה מקבל המאורעות באהבה והכריז קבל עם בכנסת ישראל: חביבים ייסורים דחבלי השלום הם ואחריהם בא משיח, ואף אני חזיתים כבר ברוח הקודש. ולא נתן בן עמי למנוע מהתנזים כל כלי זין, דלק וחשמל כדי לא לעכב הגאולה. יצתה בת קול ואמרה: אשריך, לא נקרא שמך שלמה בן עמי אלא שמביא אתה שלום על עמי ישראל.
והיה בן עמי אומר: מרוואן ברגותי מחסידי אומות העולם היה ולשם שמים נתכוון, וכל מעשיו לא היו אלא כדי לקרב גאולתן של ישראל, ומה שכרו? שנמלכו והסכימו אהוד ובן עמי ליתן לו את הר הבית.
ומכל הנ"ל מסתבר דאהוד צדיק גמור הוה  דנעשה לו נס ואף הרחיק עצמו מין העברה. וכל מעשיו ומעשי סיעתו לשם שמים. ולא עולה בקנה אחד עם הא דשנינו בפרק מאימתי יורין.
ועוד קשה על פרק הנ"ל דהא נזכרו התם שמות רשעי עולם, ולא מסתברא דיזכיר הנ"ל  בתלמוד הקדוש.
ועל כן נראה לי דאותו הפרק זיוף הוא וראוי להרחיקו ולא לקרוא בו כלל. ועל אחת כמה וכמה דאין להזכירו בשם ר' אליעזר הגדול ובוודאי מתהפך הוא בביתו דמזכירין שמו על אותו פרקא. וראוי אף להחמיר ולשרפו עם החמץ, וכל המחמיר תבוא עליו ברכה ויזכה לראות פני השלום במהרה בימינו. 

ממני הק' ימא"ר בלהבל"ה הוצל"פ עיה"ק תובב"א.

אין תגובות:

פרסום תגובה

כאן ניתן לכתוב הסכמות, קושיות, חידושי תורה על הדפים או סתם תגובות והערות...