פרסומת

לדף הבית

בני נח לא נצטוו על השיתוף. אבל אתם יהודים, אז שתפו בכל הכוח!

ארבעה ארגוני מחבלים - 2001טובת קוראינו שכתב רש"י אינו הפונט האהוב עליהם, החלטנו להביא כאן את תוכן הדברים בפונט ידידותי למשתמש:

ארבעה ארגוני- פרק ראשון- מלחמת אוסלו:
ארבעה *ארגוני מחבלים: הג'יהד האיסלמי והחמאס והפת"ח והמשטרה הפלשתינית. לא הרי הג'יהאד כהרי החמאס, ולא הרי החמאס כהרי הג'יהאד, ולא זה וזה שיש בהם רוח האיסלם כהרי הפת"ח שאין בו רוח האיסלם, ולא זה וזה שדרכן לילך ולהזיק כהרי המשטרה הפלשתינית שאין דרכה לילך ולהזיק. הצד השוה שבהן שדרכן להזיק, וכשהזיקו חב הניזק לשלם במיטב הארץ. *תחילת התפרעויות כיצד? שבוע שחל בו יום טוב הראשון של ראש השנה שחל להיות בשבת מוליכין את סלעיהם ואבניהם ובקת"ביהם להר הבית ושומרי הוואקףמקבלין מהן וסודרין אותן על גב איצטבא ומלמדים אותם כיצד להשליכם. ביום שישי משכימין ובאין, ושומרי הוואקף זורקין אותם לפניהם והן מחטפין ומשליכים לרחבת הכותל, ומכין את השוטרים. וכשראו במשטרה שבאו לידי סכנה התקינו שיהא כל אחד ואחד מתפלל בביתו. *סדר התפרעויות כיצד? מוציאין את ההמון לרחובה של עיר ונותנין רעלה על פניהם. ובראש הילדים, ובמאסף התנזים, הללו משליכים אבנים והללו יורים. *ומחלקין קליות ואגוזים לתינוקות בשביל שיבואו: גמ' וכשהזיקו חב הניזק לשלם במיטב הארץ. חב הניזק?! תנא דידן אליבא דפרס וביילין ושאר חכמי השמאל הוא דהוו אמרי "גדול השלום, ובכל מחיר", ולא כביבי ושאר חכמי הימין דהוו אמרי "יתנו - יקבלו, לא יתנו - לא יקבלו". ורמינהו "ארבעה ארגוני מחבלים וגו' והמשטרה הפלשתינית"?! תברא, מי ששנה זו לא שנה זו: ת"ר 'בשעה שראו חכמי השמאל בחירתו של אריאל שרון קראו עליו את המקרא הזה "אוי אריאל אריאל קרית דוד חנה"'. מכיוון שביקש לפנות את גוש קטיף שבו וקראו על עצמם "אני חבצלת השרון": מאי מיטב הארץ? עזה ויריחו תחילה, שאר ערי הגדה אחר-כך, ואידך זיל גמור: "ויריחו סוגרת ומסוגרת מפני בני ישראל אין יוצא ואין בא" - מאי מפני בני ישראל? איכא דאמרי שהיו בני ישראל צרים עליה ומכתרים אותה ולא היו מניחין את יושביה להכנס ולצאת. ואיכא דאמרי שהיו בני ישראל מבקשים להכנס לקזינו שביריחו ולא היו מניחים חיילי צה"ל אותם לעשות כן, והיו המהמרים מוסרים את נפשם ובאים באש ובמים לעלות ולראות את פני בית-הקזינו, עד שחרב בעוונותינו הרבים. תניא נמי הכי *'ולמבזבזי כספי- אלו מהמרים שבארץ ישראל שנותנים נפשם על ההימורים. מה לך בתא המטען של המונית? שבקשתי לשחק ברולטה. מה לך מחופש לערבי? שביקשתי לשחק בקוביה'. ועוד ת"ר *'פעם אחת היה עראפאת מהלך ביריחו והיו ג'יבריל רג'וב ויוסי גינוסר מהלכים אחריו וראו בית הקזינו שהוא חרב. אמרו אוי לנו על הקזינו שהוא חרב, מקום שמתמלאין בו ארנקינו', ואמרי לה 'מקום שמתרוקנין בו ארנקיהם של ישראל'. ועוד ת"ר 'אף בית-כנסת עתיק היה ביריחו והחריבוהו הישמעאלים ושלום על ישראל שמו'. ולוואי ויהיה שלום על ישראל.
רש"י:
המשטרה הפלשתינית שאין דרכה לילך ולהזיק. שלא במקומן דהיינו בתוך הקו הירוק, אבל במקומן חיישינן. חב הניזק. לקמן מפרש ליה: תחילת הפתרעויות. היינו אינתיפדה שניה: בקת"ביהם. בקבוקי תבערה. מולוטו"ב בלע"זונותנין רעלה על פניהם. מחשש עין הרע, א"נ מחששדשב"כ וםייעניוומחלקין קליות. היינו התנזים היה מחלק לתינוקות, שמקובלים היו שטובה תמונה אחת דמוחמד דורא יותר מאלף מילים: גמ' חב הניזק. בתימהדהלא מן הדין הוא שהמזיק ישלם: ורמינהו. והלא ברישא מנה את המשטרה הפלשתינית בין ארגוני המחבלים, וחכמי השמאל לא כך היו סבורים: תברא מי ששנה זו לא שנה זו. שבור המשנה. רישא דמנה את המשטרה הפלשתינית בין ארגוני המחבלים הוא אליבא דאנשי הימין, וסיפא דקאמר חב הניזק הוא אליבא דאנשי השמאל: קרית דוד חנה. היינו קרית דוד בן גוריון בי-ם ששם מקום הממשלה, והיינו שהיו מצטערין על שעלה לשלטון: חבצלת השרון. הוא מין אתרוג: ואידך זיל גמור. לך ולמד ספרי הלימוד הפלשתיניים ואת האמנה הפלשתינית, ושם תמצא את תכנית השלבים (סלאמ"י טקטיק"ס בלע"ז): מה לך בתא המטען. שהיה צה"ל אוסר עליהם  להכנס ליריחו מחמת הסכנה, והם היו מתחכמים ומסתתרים בתאי המטען דמוניות ערביות וכן היו מתחפשים לערבים: ויוסי גינוסר. אף הוא מבעלי הקזינו היה:
תוספות:
תברא מי ששנה זו לא שנה זו. ונראה לר"ת דכולה מתניתין מבית מדרשה של ממשלת האחדות של אריאל שרון בשנת תשס"א היא, שהיו דבריה סותרים זה את זה, לפי שישבו בה בצוותא חדא רחבעם זאבי (גנד"י בלע"ז) ופרס, אריאל שרון וסלאח טריף, לקיים מה שנאמר וגר זאבי עם פרס ואפריים סנה עם ליברמן ירבץ: אוי אריאל אריאל קרית דוד חנה. וי"א שאף ביבי היה אומר כן באותה שעה, שהיה מדמה בנפשו דשרון אך יו"ר זמני הוא לליכוד ונתבדה, והיינו דאמרי אינשי אין דבר יותר קבוע מן הזמני. והוא ששנינו: 'מה היתה תחילתו של אריאל שרון כראש ממשלה? כבן שבעים שנה היה ולא היה צפוי ממנו עוד כלום, והיה רועה את צאנו בחוות השקמים. עד שבאו אנשי הליכוד ואמרו לו: באנו לקחתך מן הנוה מאחרי הצאן להיות נגיד על עמנו ישראל (דבהי"א יז' ז') קום לכה לפנינו כי זה ביבי האיש אשר הביאנו עד הלום לא ידענו מה היה לו (שמות לב' א')' - היינו שהבטיח ביבי שלא יתמודד אם לא יהיו בחירות לכנסת, והיו הכל סבורים דהוא מעשה שגעון כיוון שהיה יכול ליקח הבחירות בזחילה, וכיוון שהבטיח שוב לא יכל לחזור בו שמא יאמרו אנשי התקשורת דהוא ביבי הישן שמבטיח ואינו מקיים: ולא היו מניחין את יושביה להכנס ולצאת. וא"ת והלא לא יריחו היא שלא היו מניחים את יושביה להכנס ולצאת אלא רמאללה, כדחזינן בסי.אן.אן. ובבי.בי.סי. וי"ל דאיכא דאמרי זה הוא אליבא דחנאן עשראווי שהיתה אומרת שימי הכתרים האלו נעשים בכל עיר ועיר בגדה ובכל יום ויום בשנה, אף כשלא היו נעשים, וכן היתה מאשימה את ישראל בירי פגזים רדיו אקטיביים ושימוש בגז עצבים ושאר עלילות, ובלבד שתזכה להופיע ולהשמיץ את ישראל בסי.אן.אן:
                               

אין תגובות:

פרסום תגובה

כאן ניתן לכתוב הסכמות, קושיות, חידושי תורה על הדפים או סתם תגובות והערות...