פרסומת

לדף הבית

בני נח לא נצטוו על השיתוף. אבל אתם יהודים, אז שתפו בכל הכוח!

מאימתי יורין בגילה - 2001


:מאימתי יוריםלטובת קוראינו שכתב רש"י אינו הפונט האהוב עליהם, החלטנו להביא כאן את תוכן הדברים בפונט ידידותי למשתמש:

מאימתי- פרק ראשון:
מאימתי יורין בגילה בערבים? משעה שהתנזים נכנסים לבית-ג'אלה עם נשקם. ועד חצות הלילה. אחרים אומרים עד עלות השחר: גמ' תנא היכא קאי דקתני מאימתי? תנא בימי אהוד ברק קאי. דתניא: "ר' אריאל פתח: 'בפרוע פרעות בישראל' (שופטים ה') אלו ימי פרעות אוסלו. 'בימי אהוד ברק בימי עראפת חדלו אורחות' - אלו כביש ואדי-ערה וכביש הבקעה. 'והולכי נתיבות ילכו אורחות עקלקלות' - אלו מתיישבי גוש-עציון הנוסעים דרך עמק האלה. 'חדלו פרזון בישראל חדלו' - זו שכונת גילה שהקיפוה חומת בטון וחלונות-מגן מפני ירי התנזים מבית-ג'אלה": 'בימי אהוד ברק' -  לא ברק שמו, אלא ברוג שמו. ולמה נקרא שמו ברק? על שום שהיה מזגזג כברק, ואיכא דאמרי על שום שדימה עצמו עליון כאהרון ברק. ומסתברא כמאן דאמר על שום שהיה מזגזג כברק. דת"ר: "בשעה שביקש ברק לנצוח את ביבי הלך לו אצל יועציו. אמרו לו: קח לך את אהוד אולמרט והוא יהיה לך לפה ולך אמור לעם - ברק לא יחלק את ירושלים. ואף על פי שהבטיח כן לימים חזר בו. וכן אמרו לו: לך אמור לעם -ברק יגייס את החרדים. ואף על פי שהבטיח כן לא עשה כלום. ובשעה שהפסיד את הבחירות לשרון הבטיח שיתפטר ואחרי שבוע הדר ביה ואחרי שבוע נוסף הדר ביה שנית. אמר ר' סילבן שלום: אם יהיו כל הימים דיו, וקני הסוף קולמוסים, ושמים יריעות, וכל בני אדם לבלרין - אין מספיקים לכתוב כל אלפי אלפים ורבוא רבבות זיגזגים ופליק-פלאקים שעשה ברק בשנה וחצי  בלבד": ועוד אמרו יועצי ברק "בר-ישראל דאית ליה סכסוך לאומי בן מאה שנים עם נכרי ימהר ויפתור אותו בחדש שנותר לשלטונו של קלינטון שטוב מזלו, ואל ימתין לממשל בוש שרע מזלו": ועוד אמרו יועצי ברק: "מאן דאית ליה פחדא מסקרים דאריאל שרונא מאי תקנתיה? ינתר ממקומו מאולפן לאולפן ויאמר 'סבתא יש לך שיניים גדולות', ואם לא הועיל יאמר מאה פעמים 'מהמוצדקות במלחמות ישראל, מהמוצדקות ביותר במלחמות ישראל' ומובטח לו שינצל": 'מאימתי יורין בגילה בערבים' - ר' אביגדור מנוקדים ור' יוסי ממרצ פליגי בה. חד אמר 'בערבים' שנו וחד אמר 'הערבים' שנו: 'עד עמוד השחר' - הלכה ואין יורין כן: מתני' שאלו את רבי דוד נעים זמירות ישראל: מה יהיה הסוף? אמר להם: יהיה טוב.
רש"י:
בערבים. בשעות הערב, אי נמי בישמעאלים. ואית דגרסי הערבים, והיינו פלוגתא דר' יוסי ור' אביגדור להלן: התנזים. מיני כנופיות רוצחים וליסטים פלשתינים, שהיה עומד בראשם מרואן בר-גותי, וחכמינו דרשו למה נקרא  שמו מרואן לפי  שהיה ממרר את חייהם של ישראל: גמ'. פרעות אוסלו. ה"ג, ולא גרסינן פרעות אלאקצא: אלא ברוג שמו. ה"ג, ולא גרסינן בורג, דהא בורג אדם אחר היה, ולא עוד אלא שהיה תוקע סכינים ארוכות בגבו של ברק ואומר לו שתחנק: מזגזג כברק. כציור זה: אהרן ברק. הוא השופט אשר היה בימים ההם. ומרגלא בפומיה - מלוא כל הארץ משפט, היינו לי כל הארץ: לימים חזר בו. היינו בקעמפ-דיוויד: לא עשה כלום. היינו ועדת טל: ועוד אמרו יועצי ברק. כיוון שהזכירם, מביא אגב אורחא עוד מילי דשטותא שהיו אומרים: קלינטון שטוב מזלו. קסברו דקלינטון אוהב ישראל הוא, ולא היא: בוש שרע מזלו. קסברו שבוש אינו אוהב ישראל, ולא היא: סקרים. הוא מין כשוף שעושים לידע מה יעשו הבוחרים: מאולפן לאולפן. שמעתי דאולפן הוא מין מקום שבו מתכנסים פוליטיקאין ושאר מיני בריות משונות, וצועקים איש על רעהו ואומרים 'אני לא הפסקתי אותך אל תפסיק אותי'. והכל נעשה לעיני כל ישראל וכדי בזיון וקצף: מהמוצדקות במלחמות ישראל. הוא מין לחש לגרוש שדים, וכן סבתא יש לך שיניים גדולות. ונראה לי דכל הני מילי דניתור מאולפן לאולפן ומיני הלחשים מעשי כשפים הם, ואינן מועילין כדחזינן בבחירות תשס"א: רבי אביגדור מנוקדים. איוו"ט ליברמ"ן בלע"ז: יוסי ממרצ. הוא יוסי שריד: חד אמר בערבים. והוא ר' אביגדור, דהוא איש ימיני: וחד אמר הערבים. והוא ר' יוסי, דהוא איש שמאל: הלכה ואין יורין כן. היינו אעפ"י שכך פסק עראפת, לא מצינו לתנזים שהיו יורים בגילה עד עלות השחר ממש, לפי שאף הם רוצים היו לישון בלילה: מתני'. רבי דוד נעים זמירות ישראל. הוא דוד ברוזה:
תוספות:
מתיישבי גוש עציון. והא דנקט לישנא דמתיישבים ולא נקט מתנחלים הוא משום דהיתה מחלוקת בין חכמי השמאל אי מתנחלי גוש-עציון דינם כשאר מתנחלים אי לאו. איכא דאמרי קדושה שקדשו ב1948- קדושה לשעתה וקדושה לעתיד לבא, ועוד שהם סמוכים ונראים לירושלים, ואיכא דאמרי דקדושה שקדשו ב1948- היתה לשעתה ולא לדורות, ודין כיבוש חל עליהם כשאר התנחלויות. ואנשי גוש-שלום מחמירין על עצמם להשמיצם בתקשורת וכן החמירו שלא לקנות מתוצרתם, כדין שאר מתנחלים. כך מצאתי ב'הארץ': קלינטון שטוב מזלו. פירש הקונטרס: 'קסברו דקלינטון אוהב ישראל הוא, ולא היא'. וי"ל דהא דקאמר 'אוהב ישראל הוא, ולא היא' רצונו לומר 'הוא' - ביל, 'ולא היא' - הילרי, דסברי הילרי לא היתה אוהבת ישראל, ויש החולקים: מאולפן לאולפן. והיינו אולפן טלויזי"ה בלע"ז. ורבי אמנון יצחקי היה קוראה טמבלויזיה, הכי קרא שמו יצחק כל השומעו יצחק. וכבר הקדימו בכך אחד מחכמי האומות שקראה קופסת השוטים: ר' יוסי ממרצ. פירש הקונטרס הוא יוסי שריד דהוא איש שמאל. והקשה לפנינו אחד התלמידים הלא במו אזני שמעתי שיש לו פינה קבועה בערוץ שבע? ותרצנו לו דתרי יוסי שריד ממרצ היו. חד ממפלגת מרצ והוא בשמאל, וחד רב בכולל מרצ במבשרת-ציון והוא בימין: אמר להם יהיה טוב. וקשה על ר' דוד דהיה נוהג לזמר- "ואמרתי בוא נשלימה ונחיה כמו אחים, ואז הוא אמר קדימה רק תצאו מהשטחים ויהיה טוב". והרי המציאות מכחישה את דבריו, דהא לא בהחזרת שטחים בלבד תליא מילתא, דהא איכא ערביי ישראל התובעים מדינה דו-לאומית, ואיכא זכות השיבה. ותשבי יתרץ קושיות ובעיות:

אין תגובות:

פרסום תגובה

כאן ניתן לכתוב הסכמות, קושיות, חידושי תורה על הדפים או סתם תגובות והערות...