פרסומת

לדף הבית

בני נח לא נצטוו על השיתוף. אבל אתם יהודים, אז שתפו בכל הכוח!

הלכות קטמוניות חדשות למתרווקים ולמתרווקות יושבי הבצות מאת אפי ברק


א. נהגו בנות ישראל יפות תואר ומראה, לדור ולשכור דירות ברחובות שקרויים על שמותם של גדולי וצדיקי הדורות, בכדי לחבב שמותם של גדולי ישראל על בני ישראל העולים אליהן לרגל, כמעשה רבינו שלמה ארצי הי"ו שהיה עולה לרגל, לפקוד יפת תואר אחת, ברחוב אריסטובלוס. ואף שבתים אלו יקרים טפי, חביבה מצוה זו לפני בתולות ירושלים, לבזבז את ממונן עליה, ובפרט אלו שעובדות בפאבריקן של הייטק. וגם שמעתי לכמה צדיקות שמהדרות לשכור חדר נוסף ברחוב האר"י, ושיבחו חכמים את מעשיהן.
ושמעתי ליפת תואר אחת שגרה ברחוב פייר קנינג, ויש למחות בידה, שהרי גורמת לשמו של אותו גוי להזכר ולהפקד, ואף שהעיר אוזניי הצדיק המופלג בניסים והמקהיל קהילות ברבים, רבינו א. אזרחי, שאותו גוי היה מחסידי האומות, והציל נפשות הרבה מעם ישראל, הרי הוא לכל היותר כישראל כשר, ועדיין אינו מגיע למעלת רבי עקיבא וחבריו ויתר גדולי ישראל. ויש למשוך אותה בלשון רכה המשברת גרם, שתשכור דירה ברחוב ריב"ז או יהודה הסמוך לו, ולכל הפחות שתעשה דירתה ארעי ברחוב הנ"ל.

ב. נהגו האורחים בערב שבת אחרי התפילה להביא דברי מאכל ומיני תרגימא לבית שמתארחים בו ומנהג יפה הוא, שנוהגים בדרך ארץ ומרבים אחווה, והוא הקרוי בלשון בתולה דעתנית אחת "מצעד השקיות". ובלבד שיצניעו הצידה בשקית אטומה, לבל יראו המהלכים ברחוב את תוכנה, ויבואו להתחרות בו או לדבר בו כל מיני ריכולין, כפי שנוהגים הבריות לעשות. וכל שהולך ללא שקית או בשקית שקופה, אין זה מנהג צניעות, ומוטב לו שלא יביא צידה כלל, ויש לו ללמוד מהחכם מכל אדם שעליו נאמר "וַיַּעַשׂ לַבָּיִת חַלּוֹנֵי שְׁקֻפִים אֲטֻמִים".

ג. נהגו בנות ובני ציון הפנויים להתגודד גדודין גדודין, ולדבר בערב שבת אחרי התפילה סמוך לבית הכנסת "יקר", ויפה עושים הם, אף שמאחרים את הקידוש ואף שאמרו חז"ל שלא להרבות שיחה עם האשה, שהרי התיר רחמנא למכור ספר תורה על מנת לשאת אשה, כל שכן בנו של קל וחומר, לומר כמה מילים, ואפילו בשעת התפילה וכל שכן לאחריה. אך יש להם לבחורים להזהר שלא לחסום את הכביש, ולא להרבות קטטות בישראל עם הנהגים שנוסעים שם, וגם יש להזהר שלא תוסח דעתם בשל יופיין של הבנות, שמא ידרסו על ידי מכונית תועה של אחינו התועים אחרי מחשבות האפיקורסים שרבו בדור הזה, ואין הנזק שווה. ואף שמנהג זה גורם לאחר הקידוש של ערב שבת, מצא רבינו החריף ובקיא י. רוזענבערג, עוקר באגים וטוחנם זה בזה, סמך בתורה, שהרי נאמר בתורה, "פרו ורבו" ורק לאחרי זה "ויכולו השמים". והנח להם לישראל.

ד. שמועה שמעתי שכל השומע אותה תצילה שתי אוזניו ותרגז בטנו. שישנן מקצת בתולות ובחורים, שהולכים להם בימים טובים שקבעום רבותינו שבארץ ישראל, לרקוד ביחד באולמות ובבתים, בריקודים שקוראים אותם דיסקו וטרנס. ומחשיכים האולמות, ושותים דרינקים, ומדליקים אורות מהבהבים, להכות עצמן בסנוורים, ומשמיעים מיני מנגינות שמחרישות אוזניי כל שומע, ומקפצים להם כעגלים, אוי לעינים שככה רואות, ואוי לאוזניים שככה שומעות, מי ביקש זאת מרגליכם רמוס חצרי, בפרט שעושין זאת בפלטרין של מלך.

ה. עוד שמעתי שיש בנים ובנות פנוים שמתכנסים בבית אחד, ושרים להם שירים משירים שונים, בליווי כלי שיר וניגון, ויושבים בתערובות של בנים ובנות, ותרים בעיניהם כשם שהמרגלים תרו את הארץ, ושוחקים זה עם זו, וזו עם זה, ואומרים הבנים לבנות "השמעיני קולך ערב" ואין דעתי נוחה ממנהג זה, שקול באשה ערוה, ומכניסים במקצת הבנים, היצר שבוער כתנור בקולן הערב והמתוק, ומדליקות את הבנים כאש בנעורת. ולא נותנים ליבם לדברי חז"ל ששחוק וקלות ראש מרגילים את האדם לערוה. ואלמלא הייתי יודע שעושים כן לשם מצוה גדולה וחשובה, למצוא זיווג הגון, הייתי מורה עליהם שלא יבואו בקהל, ועליהם אני קורא את הפסוק, "עת לעשות לה', הפרו תורתך".

ו. וכל אלו התקלות, המכשולות והפרצות על שהגיעו בחורים ובתולות לפרקם מבלי משיא. ועל זה ירדו עיני פלגי מים, על שבר בחורי ובתולות עמי. ויש להם לפרנסי הציבור ולראשי הקהל למנות אנשי מעשה זריזים ויראי שמים, שידאגו בתחבולות מתחבולות שונות בחכמה ובערמה ובסבלנות, לזווג בנים ובנות שהגיעו לפרקם, ובלבד שיעשו הכל בכשרות גמורה ובהתיעצות עם תלמידי חכמים. ויש אף להשתמש באינטערנעט הטמא, היכן דאי אפשר בלא זה, שצורך זה דוחה כמה גזרות. וכל שכן בנו של קל וחומר ומצוה גדולה וחשובה לשדך אלו המבוגרים הערירים, שהגיעו לגיל כוח ולגיל בינה, שלא ישארו כצאן אובד, ולא יהיו כל ימיהם בהרהורי עבירה, ויבואו לתקלות משונות חס ושלום ה' ישמרנו. וכל העוסק במצווה גדולה וחשובה זו, זכות גדולים עומדת לו, ועליו מעלה הכתוב, כאילו התדבק בדרכיו, ומזכה לו ולבניו בזה ובבא, ונוחל גן עדן, וזוכה לתשועות הרבה ולכל ברכות שבתורה, אשרי הוא ואשרי יולדתו.

ז. ועוד יש להזהיר הבחורים שבשעה שיוצאים לפגישה, יש להם ללבוש אם לא בגדי שבת, לפחות בגדים נקיים ומגוהצים כמנהג המקום, ולשבת במקומות מוארים היטב, שרגל אדם מצויה בהם, שלא יבואו לספק יחוד ולא לספק עינא בישא, שבידוע הבריות מרננות על כל דאפשר להם לרנן. ואם מצויה פרוטה בכיסיהם, יש להזמין הבחורה למיני מאפה ומשקה, ובפרט שבאה מדרך רחוקה, ונפשה טרודה ומבוהלה עליה.
ואין ללכת בג'ינס וטריקו לפגישה ראשונה, מלבד מה שאין דרכם של בני תורה, ללבוש את מלבושי הגויים הללו, אף בעיתות רגילות. ויש להם להשגיח בצערן של הבנות, שלא ילכו בחוץ בימות הגשמים ורוח קרה נושבת, וכן שלא ילכו בשמש הקופחת בימות החמה, מבלי לקנות משקה לבנות, שרבה עדינותן ובושתן של הבנות יותר משל הבחורים, ואינן אומרות דבר אף שמצטערות צער רב.
ובעל לב ישגיח עליהן בעת הפגישה, שלא לצערן בדברים שדמעתן מצויה. ושמעתי לתלמיד סורר אחד שמרבה להקשות להן קושיות אף שלא בערב פסח, ואין דעתי נוחה היימנו, שמזלזל בבנות ישראל ומתגדל עליהן במסוה של צדיקות ויראת שמים, ואלמלי הייתי יודע שאין דברי נשמעים, הייתי גוזר על הבנות שלא להפגש איתו.
ויש ללוות את הבנות לפחות עד 20 אמות ממקום של ישוב, ומידת החסידים שמלוים הבחורה עד ביתה. וכבר באה אלי בטרוניא בתולה אחת על בחור שהשאירה במקום שמם ואפל של בתי חרושת לבדה, וכמעט שפרחה נשמתה מרוב התפחדות, ועליו אני אומר: "במקום שאין איש, השתדל להיות איש". וכן באה אלי בטרוניה בתולה אחרת על שהבחור גיבור החיל הצעידה ברחובות ירושלים, הלוך והקף כמהלך שש פרסאות, עד שתש כוחה ופסו רעיוניה וכמעט מטה לנפול כמו חומת יריחו, ולא ידע הבחור כי מעדנות תלכנה בנות העיר, ובמיוחד בוגרות השירות-הלאומי שלא היו בקשרי המלחמה, ויש להם לבחורים להשגיח בדבר, ולא ללכת יותר ממהלך שש מאות אמה בפגישה אחת, אם לא לצורך גדול מאוד.


ממני, נר הזמני ופטיש האויר החלש, הגאון הקטן והצעיר באלפי ישראל
הכותב בדמעות שליש, בשל אריכות הגלות המרה, וגודל הצרות שפוקדות את הדור העני והאומלל הזה
המצפה בכיליון עיניים ובנפש עייפה לבוא גואל צדק במהרה בימינו
כמוהר"א אפרים, בעל שו"ת "אפרים מתנודד", "עצבי אפרים" ,ו"חירטוטי אפרים"
רב בית הכנסת "מעלות אפרים" לשעבר "משכנות אפרים", פה עיה"ק ירושלים, תובב"א אכי"ר

הערת המהדיר: בגרסה זו שלטה יד הצנזור, והמעוניין לראות את הגרסה הבלתי-מצונזרת ימצא אותה כאן 

אין תגובות:

פרסום תגובה

כאן ניתן לכתוב הסכמות, קושיות, חידושי תורה על הדפים או סתם תגובות והערות...